Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

Διακήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης αγροτικού ακινήτου

Ιερά Μητρόπολη ΑλεξανδρούποληςΔιακήρυξη ανοιχτού
πλειοδοτικού διαγωνισμού
εκποίησης αγροτικού ακινήτου

Το ΝΠΔΔ  Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  από 04-06-2015 κανονισμού εκμισθώσεως και εκποιήσεως εκκλησιαστικών ακίνητων της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης ( ΦΕΚ 1599/Β/30-6-2015 άρθρα 1,2 3,4,5,6,7,8,9,15)   την υπ'αριθμ. 91/24-9-2016 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβούλιου την από 2-12-2016 έκθεση εκτίμησης αγροτικού ακινήτου  που συντάχθηκε από τον Πιστοποιημένο εκτιμητή ΤEGoVA & Υπουργείου Οικονομικών Κλεάνθη Ι. Μαυρουδή , το από 5-12-2016 φύλλο Υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης εκτός σχεδίου ή οικισμών,  προκηρύσσει διαγωνισμό  για την πώληση αγροτικού ακινήτου ήτοι ενός  αγρού εμβαδού σύμφωνα με τον τίτλο 2.000 τ.μ. με νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση 2.007,82 τ.μ.. Ο αγρός βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Δικέλλων  Αλεξανδρούπολης, εντός του υπ'αριθμ 569  τεμαχίου της κτηματικής περιοχής Δικέλλων Αλεξανδρούπολης  συνορεύει δε βόρεια  σε πλευρά 27,27 μέτρων  με υπ'αριθμ 858 τεμάχιο ιδιοκτησίας Γ. Θάνου , Νότια σε  πλευρά 25,36 μέτρων  με χέρσα έκταση αγνώστου και πέραν αυτής με αγροτική οδό,  Ανατολικά με πλευρά 82,00 μέτρων με τεμάχιο υπ'αριθμ 858  ιδιοκτησίας Τσορμπατζίδη Νικολάου και δυτικά σε πλευρά 80,97  μέτρων με ιδιοκτησία Δαλαβέρα. Το κτήμα είναι περιφραγμένο με ατσαλόσυρμα με σιδερογωνίες στην δυτική όψη, ενώ στην ανατολική όψη έχει τοιχίο από σκυρόδεμα με τάπα και πονταριστο πλέγμα ενώ στην νότια και βόρεια όψη έχει ατσαλόσυρμα με τσιμεντοπασσάλους, απέχει από την θάλασσα 20 μέτρα, εκτός σχεδίου, εκτός ΓΠΣ, μη αρδευόμενο χωρίς δέντρα    Περιήλθε δε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης κατά ποσοστό 50%  δυνάμει του υπ'αριθμ 13/14-1-2000 κληρονομητηρίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε ( η περίληψη του) στον τόμο 1358 με α/α 29 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης.  Ο διαγωνισμός θα γίνει με γραπτές προσφορές και πρόσθετη δυνατότητα βελτιώσεως της προσφοράς. Οι γραπτές προσφορές θα κατατεθούν από την 11:00 έως στην 12:00 της 20η Ιανουαρίου 2017 στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Πλαταιών και Αμφιπόλεως.  Η τιμή εκκίνησης άρχεται στα 30.000,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 
1. Ο διαγωνισμός θα  διενεργηθεί  από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από, τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως, τον ταμία της Ιεράς Μητροπόλεως και τον γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως. 
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Πλαταιών και Αμφιπόλεως από την 11:00 έως στην 12:00 της 20η Ιανουαρίου 2017.  
3. Οι προσφορές υποβάλλονται προς την αρμοδία Επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού από την ώρα 10:00 έως και ώρα 12:00. Μετά το πέρας της 12ης ώρας προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποίος  καταθέσει έως την 11:55  και επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής του ενώπιον της επιτροπής εγγυοδοσία ίση με το 1/6 της τιμής πρώτης προσφοράς.
4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυήσεως είτε δια εγχειρίσεως χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς εις το ταμείο του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου ή δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης την Ελλάδα τράπεζας ποσού 3.000,00 ευρώ. Προσφορές άνευ εγγυήσεως δεν γίνονται δεκτές προς κατάθεση.
5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει  να είναι τριμήνου διαρκείας.
6. Με την εγγυητική επιστολή, το Πιστωτικό Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του καθορισμένου ποσού, άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) προς το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, δια μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση της εγγυήσεως.
7. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει  να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, προς το οποίο  απευθύνεται, το καλυπτόμενο δια της εγγυήσεως ποσό, την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους ότι : καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάμει χρήση της δια καταθέσεώς της προς την Επιτροπή του διαγωνισμού ασχέτως ονομαστικού προσδιορισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διηζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών κατόπιν  απλής ειδοποιήσεως δια εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου.
8. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ή τα μετρητά, τα οποία κατατέθηκαν, αποδίδονται στον τελευταίο πλειοδότη (υπερθεματιστή) κατά την υπογραφή της σύμβασης πώλησης, στους υπολοίπους συμμετέχοντας στο  τέλος του διαγωνισμού.
9. Οι προσφορές διατυπώνονται εγγράφως με ολόγραφη αναγραφή του προφερόμενου τιμήματος  η οποία να είναι ανώτερη της κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως. Μετά το άνοιγμα των προσφορών και την καταγραφή τους στα πρακτικά υφίσταται δυνατότητα βελτιώσεως προφορικά και κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει  να είναι ανώτερη της αμέσως προηγουμένης κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως.
10. Προσφορά για λογαριασμό άλλου  προσώπου δεν αποκλείεται, αρκεί να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο, πλην της εγγυητικής επιστολής,  και σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, ειδάλλως θεωρείται αμάχητα ο συμμετέχων ως πλειοδότης και ατομικώς για τον εαυτόν του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρίες  το πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της εταιρίας. 
11. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και περατώνεται χωρίς διακοπή εντός του καθοριζομένου από  την διακήρυξη χρόνου. Για την διενέργειά του συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά την  λήξη του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη. Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ’ όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμιά  προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
12. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού μετά το τέλος του  συντάσσει έκθεση, δια της οποίας εκφέρει την γνώμη της για το σύμφορον ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
13. Στον διαγωνισμό, οι οικονομικές προσφορές  πρέπει να  περιέχονται σε  σφραγισμένους φακέλους, κατατίθενται στην επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού, εντός του οριζομένου από την  διακήρυξης χρονικό διάστημα, συνοδεύονται από την εγγύηση και τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα που ορίζονται στην διακήρυξη. Οι προσφορές  υποχρεωτικά αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος, το προσφερόμενο  τίμημα  ολογράφως και αριθμητικώς και είναι υπογεγραμμένες υπό τον υποψήφιο. Με την   ολοκλήρωση της  καταθέσεως των έγγραφων προσφορών και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, η Επιτροπή σε  δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

14. Ο  διαγωνισμός συνεχίζεται  με την  υποβολή προφορικών προσφορών κατά τα προβλεπόμενα. Για την διενέργεια των προφορικών πλειοδοσιών συντάσσεται πρακτικό, τηρείται δε η διαδικασία των τελευταίων περιόδων της προηγούμενης παραγράφου.
15.Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει, κατ’ ελεύθερη κρίση, το διοικούν το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο όργανο.
16. Σε  κάθε δε περίπτωσιν η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος μπορεί  να γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την διενέργεια του διαγωνισμού.
17. Σε  περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας ή μη  εντός ενός μήνα δεν συνταχτεί το πωλητήριο συμβόλαιο ή   αρνηθεί να υπογράψει το πωλητήριο συμβόλαιο ή να καταβάλει τα έξοδα ή το τίμημα,  η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, καταπίπτει υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως του λόγω ποινικής ρήτρας, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου να επιδιώξει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας.
18. Κατά την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, μπορεί να κληθεί ο δεύτερος πλειοδότης  εάν θέλει, με την τιμή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου για κατάπτωση της εγγυήσεως της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αναλλοίωτα.
19. Ο κατά τα ως άνω επαναληπτικός διαγωνισμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη διενεργείται εντός είκοσι (20) ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού,  και στην περίπτωση της αρνήσεως υπογραφής του πρακτικού διενεργείας αυτού ή από της λήξεως της προθεσμίας υπογραφής του πωλητηρίου.
20. Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης σε βάρος του οποίου γίνεται η επαναδημοπράτηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού διαγωνισμού.
21.Ως τιμή εκκίνησης στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται η ίδια της προηγουμένης δημοπρασίας.
22. Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας διενεργείται επαναληπτικός διαγωνισμός  ο οποίος θα προκηρυχτεί με  περιληπτική διακήρυξη αναφερόμενη στους όρους της αρχικής, εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης  και θα διεξαχθεί  κατά την ίδια διαδικασία του αρχικού διαγωνισμού  με μειωμένη κατά  10% της τιμή της πρώτης προσφοράς.
23. Σε περίπτωση, που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, δια αποφάσεως του διοικούντος το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο οργάνου μπορεί  να αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ακόμη και με  διαφορετικούς πλέον όρους και με μείωση της τιμής κατά 10% επί της τιμής του αρχικού διαγωνισμού .
24. Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή κατά την ημέρα υπογραφής του πωλητηρίου συμβολαίου και πριν την υπογραφή του.
25. Ο φόρος μεταβιβάσεως, τα τέλη χαρτοσήμου και όλοι  οι έτεροι συναφείς φόροι και τέλη, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές αμοιβές, δικαιώματα Ταμείου νομικών, δικαιώματα δικηγορικών συλλόγων και οποιοιδήποτε άλλο έξοδο ακόμη και εάν δεν αναφέρεται, όπως  και τα έξοδα μεταγραφής βαρύνουν πάντοτε και ανεξαρτήτως ύψους τον αγοραστή.
26. Κατόπιν της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, γνωστοποιείται αμέσως προς τον πλειοδότη η απόφαση κατακυρώσεως και καλείται αμελλητί εγγράφως να προσέλθει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών για την παραλαβή του χρηματικού καταλόγου εξοφλήσεως του τιμήματος και ετοιμασία του πωλητηρίου συμβολαίου και εντός προθεσμίας το αργότερο τριάντα (30) ημερών να υπογράψει το σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο.
27. Το πωλητήριο συμβόλαιο υπογράφεται υπό του Μητροπολίτου. Η σύμβαση πωλήσεως θεωρείται οριστικά τελειωμένη από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου και από του χρόνου αυτού μετατίθεται ο κίνδυνος αλλά και μεταβιβάζονται τα οφέλη του πράγματος προς τον αγοραστή.
28. Το τίμημα καταβάλλεται ολόκληρο προ της υπογραφής του συμβολαίου μεταβιβάσεως.
29. Το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο  από την υπογραφή του συμβολαίου πωλήσεως δεν ευθύνεται  σε  καμία απολύτως περίπτωση για πραγματικά και νομικά ελαττώματα του πωληθέντος ακινήτου ή δια επ’ αυτού υπάρχοντα βάρη και δουλείες. Μόνο  με την  συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται αμάχητα  ότι ο προσφέρων έχει λάβει γνώση υπ’ ευθύνη του και έχει εξετάσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ως και την πραγματική κατάσταση του ακινήτου.
30. Σε περίπτωσιν εκνικήσεως επιστρέφεται το καταβληθέν τίμημα άτοκα και, στην  περίπτωση μερικής εκνικήσεως επιστρέφεται στον  τον αγοραστή ανάλογο ποσό, το οποίο καθορίζεται από το όργανο που διοικεί  το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.
31.Η δημοπρασία ακυρώνεται αμέσως χωρίς την παραμικρή ζημία για την Ιερά Μητρόπολη  και τα Νομικά πρόσωπα και επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως στις εξής περιπτώσεις: α) όταν δεν  παρουσιασθεί πλειοδότης, β) όταν ματαιωθεί ελλείψει επιτροπής, γ) όταν το αποτέλεσμα αυτής κρίνεται μη ικανοποιητικό από το Μ.Σ. δ) εάν με το πέρας της δημοπρασίας ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ε)  εάν  δεν προσέλθει στην σύναψη  του πωλητήριου συμβολαίου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης, στ)  εάν ζητήσει μεταβολή έστω και ενός εκάστου όρου αυτών που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως   ως προς τους όρους πώλησης  του ακίνητου ζ) εάν δεν χορηγήσει την εγγύηση,  η) όταν την  κρίνει ακυρωτέα  ως ασύμφορη το  Μ.Σ. ή ο Μητροπολίτης, θ) εάν προκύψει ότι ο υπερθεματιστής προέρχεται από χώρο που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει ζημία στην Εκκλησία ή θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο για την προπαγάνδα ή για  προσηλυτισμό ή ακόμη και την ανέγερση τόπων λατρείας αλλού δόγματος ή θρησκείας ι) όταν προκύψει παράβαση των ουσιωδών τύπων και των όρων της παρούσης  διακήρυξης  και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
32.Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή  των όρων της παρούσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αλεξανδρουπόλεως. Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις.
33.Οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ως και αυτού του όρκου.
34.Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί : περίληψη αυτής προ δέκα ημερών σε μια ημερησία τοπική εφημερίδα της Θράκης και το σώμα αυτής για χρονικό διάστημα δέκα ολόκληρων ημερών προ της ημερομηνίας  διενεργείας του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως οποία  θα παραμείνει αναρτημένη για το ως άνω διάστημα. 
                                            δια το ΝΠΔΔ