Τρεῖς εἶναι οἱ βασικοὶ σταθμοὶ τοῦ ἀνθρώπου: γεννιέται, ζεῖ, πεθαίνει. Δὲν θυμᾶται τὸ πρῶτο, δὲν καταλαβαίνει τὸ τρίτο καὶ ξεχνᾶ νὰ χαρεῖ τὸ δεύτερο.  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ


ΠΙΝΑΞ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΑΙΝΟΥ & ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

300   Αλέξανδρος
340   (;)- 342 Θεόδουλος
400   Συγκλήτιος
431   Πέτρος
449-457(;) Βασίλειος
459   Ιωάννης (;)
483   Φλαβιανός
521   Abundantius (Αφθόνιος ; )
553   Ελεύσιος                                                                     
787   Λέων
879   Νικηφόρος (;)
         Ευστράτιος (;)
997   Γεώργιος
1084  Νικηφόρος
ΙΑ’- ΙΒ’ αιών.  Μιχαήλ Βαρύς
ΙΒ’ αιών.  Προκόπιος
1134  ανώνυμος
1147  Νικηφόρος
1169  ανώνυμος
1229  ανώνυμος
1261-1270  Ιωάννης Κονδούμνης
1285   Ιωάννης (πρόεδρος Τραϊανουπόλεως)
1294   Μακάριος
1310-1313  υπό τον Οικ. Πατριάρχη Νήφωνα
1313-1320  υπό τον Οικ. Πατριάρχη Ιωάννη
1329  Ιωαννίκιος
1341(;)-1346  εν χηρεία
1347-1365  Γερμανός

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ως ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

1393    Συμεών (ως Μαρωνείας)
1467   Δωρόθεος (ως Αίνου)
1483-84 Νήφων (ως Αίνου)
1497-1498   Διονύσιος (ως Μαρωνείας)
1565    Γαβριὴλ (ως Τραϊανουπόλεως-Μαρωνείας)
1567    Αρσένιος (ως Μαρωνείας)
1570    ανώνυμος (;)  (ως Μαρωνείας)
1575    Ιωάσαφ   (ως Τραϊανουπόλεως)
1580   Νικάνωρ  (ως Τραϊανουπόλεως)
1590   Παχώμιος
1601-1602   Παρθένιος
1602   Μελέτιος
1616    Καλλίνικος (ως Μαρωνείας)
1652-1658   Νικηφόρος
1658   Μακάριος
1690   Γεδεών
1690   Ιερεμίας

ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1795   Παρθένιος
1831-1855 (;)   Άνθιμος
1855   Σωφρόνιος
1857-1859   Ιάκωβος
1861- (;)   Διονύσιος Ρωμάνωφ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ  ΑΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1877-1888    Άνθιμος  Τσάτσος (μετέπειτα Οικ. Πατριάρχης)


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ και ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

1922-1934   Γερβάσιος Σαρασίτης  (από Αγκύρας)
1934-1966   Ιωακείμ Καβύρης 
1967-1974   Κωνστάντιος Χρόνης 
1974-2004   Άνθιμος Ρούσσας 
2004-           Άνθιμος Κουκουρίδης